www.kavacajpohoda.cz
O nás Aktuálně Přednášky Čajová a kávová kultura Ochrana osobních údajů Obchodní podmínky Kontakt
Cena :
Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji Káva Čaj Pohoda

1. Informace o Káva Čaj Pohoda

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Káva Čaj Pohoda-fyzické osoby podnikající: Mgr. Dagmar Kaňovské, se sídlem Přílucká 25, Želechovice nad Dřevnicí 76311 (dále jen "Káva Čaj Pohoda) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.kavacajpohoda (dále jen „webové stránky“) a zákazníků webových stránek Káva Čaj Pohoda, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Káva Čaj Pohoda působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na Káva Čaj Pohoda zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Zpracovány jsou údaje, které nám poskytnete při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují e-mailovou adresu a v případě zákazníků jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, způsob dopravy a platební údaje.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Káva Čaj Pohoda a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, potvrzení,včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud tyto údaje poskytnuty nejsou, nemůže Káva Čaj Pohoda vyřídit Vaši objednávku.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Zákazníci Káva Čaj Pohoda mohou kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Káva Čaj Pohoda na e-mailové adrese kavacajpohoda@gmail.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Káva Čaj Pohoda a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Káva Čaj Pohoda.

5.2. Káva Čaj Pohoda dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Káva Čaj Pohoda pro účely a způsobem, které Káva Čaj Pohoda stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Káva Čaj Pohoda využívá, patří: přepravní společnosti – Česká pošta, s.p. Google LLC Seznam.cz, a.s.

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Káva Čaj Pohoda zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Káva Čaj Pohoda následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Káva Čaj Pohoda pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Káva Čaj Pohoda vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Káva Čaj Pohoda a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které Káva Čaj Pohoda zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Káva Čaj Pohoda. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech. Přístup k údajům, které jste poskytli Káva Čaj Pohoda, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Káva Čaj Pohoda potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Káva Čaj Pohoda správně vyřídit Vaši objednávku. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Káva Čaj Pohoda zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Káva Čaj Pohoda nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Káva Čaj Pohoda Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Káva Čaj Pohoda k jinému subjektu, kdy Káva Čaj Pohoda předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Káva Čaj Pohodou se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Káva Čaj Pohoda dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Káva Čaj Pohoda klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Káva Čaj Pohoda e-mailem na adresu kavacajpohoda@gmail.com, nebo na telefonním čísle 777 222 528.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.