www.kavacajpohoda.cz
O nás Aktuálně Přednášky Čajová a kávová kultura Ochrana osobních údajů Obchodní podmínky Kontakt
Cena :
Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.kavacajpohoda.cz jakož i dodavatelem - stranou prodávající je firma Káva Čaj Pohoda-Mgr. Dagmar Kaňovská, se sídlem Přílucká 25, Želechovice nad Dřevnicí  76311, podnikající dle Živnostenského listu č.j. ŽÚ/312/Kra/3 vydaného ve Zlíně ze dne 4.9.2006, IČ:75809711 , DIČ: CZ7352024130(dále jen "Provozovatel")

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatel"). Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

II. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu extrenímu dopravci, kterému jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný za účelem dodání zboží. Prodávající údaje kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodávající neshromažďuje o kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících.Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

IV. Základní ustanovení pro tzv. "distanční smlouvy"

Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje jako "kupující" a Provozovatel se pro účely dalších ustanoveních těchto obchodních podmínek označuje jako "prodávající". Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními §1820 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje v určitých případech právo vyžádat si od kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 7 dnů od odeslání potvrzujícího emailu kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou, nadále vázány. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem" internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

VI. Cena a platba

Ceny na webových stránkách www.kavacajpohoda.cz jsou uvedeny jak bez DPH, tak i s DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Naše firma si vyhrazuje právo na změnu cen v důsledku náhlého pohybu kurzů (kupující bude o tomto písemně nebo telefonicky informován před potvrzením objednávky). Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VIII. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

Čislo účtu pro platbu předem: 2111409676/2700.

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího a činí 14 pracovních dnů. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním.

VIII. Podmínky dodání zboží

Možnosti způsobů doručení zásilky (platí pro celou ČR) a jejich ceny

 1. Osobním odběrem zboží na kamenné prodejně-Káva Čaj Pohoda na ulici Školní 492 ve Zlíně. Při osobním převzetí na prodejně není účtováno poštovné.
 2. Doprava + balné - Česká pošta – Poštovné neúčtujeme u objednávky nad 2000 Kč, vyjma zahraničí, tam účtujeme poštovné vždy. Dopravné v rámci ČR Českou poštou činí 220 Kč pokud si zboží necháte zaslat na dobírku a v případě, že zásilka neobsahuje zboží spadající do kategorie- křehké. V případě, že zvolíte kolonku platby převodem na účet předem, číní dopravné v rámci ČR Českou poštou 180 Kč a to v případě, pokud zásilka neobsahuje zboží spadající do kategorie křehké. Pokud zásilka obsahuje tzv. křehké zboží /keramika, porcelán, sklo, potravinové výrobky balené ve skleněných obalech/ činí poštovné v rámci ČR 240 Kč.

add 2), V případě nadrozměrného zboží (délka jedné strany nad 100cm nebo hmotnost nad 10kg) bude způsob dopravy (a ceny dopravy) konzultován s kupujícím před potvrzením objednávky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad, je pak přiložena v označeném balíku.

IX. Záruční podmínky

 • Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové nebo při výměně součásti věci v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Při převzetí zásilky je Kupujícímu, který je Spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit Prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky Spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může Spotřebitel vystavit situaci, kdy mu Prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo Spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy. Pro Kupujícího - Podnikatele, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento Kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči Prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem. 
 • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či tak stanoví zákon. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží na adresu Prodávajícího či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem, kromě zaslání reklamovaného zboží na dobírku (dobírky nebudou Prodávajícím převzaty). Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se Spotřebitelem prodloužit. 

Místa, kde lze uplatnit reklamaci jsou:

osobně na kamenné prodejně; e-mail: kavacajpohoda@kavacajpohoda.cz tel.: + 420 777 222 528

K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí kupující předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství a podobně.

 • Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad náš reklamační řád.

X. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle § 1829 odst. 7 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující odešle prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem kavacajpohoda@kavacajpohoda.cz nebo na adresu Káva Čaj Pohoda Zlín, Školní 492, Zlín 76001. /§1818 občanského zákoníku/ s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. V takovém případě je kupující povinen zboží vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním na kamennou prodejnu nebo odesláním na adresu Káva Čaj Pohoda Zlín, Školní 492, Zlín 76001 (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na telefonu 777222 528. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje}, nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit po kupujícím škodu, která mu tím-vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podmínky pro vrácení peněz z důvodu nespokojenosti s výrobkem:

 • zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
 • odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
 • ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu
 • zásilka musí obsahovat Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od koupě
 • vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné
 • vrácenou částku obdržíte na Váš bankovní účet.

Reklamované zboží zasílejte na adresu našeho kamenného obchodu /viz adresa níže/ běžnou balíkovou poštou . Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude přijata!

Postup a podmínky reklamace vadných výrobků:

Záruka při vadách dodávky nebo zboží:
Vynasnažíme se Vám dodávat zboží v co nejlepší kvalitě. Pokud se přece jen stane, že při obdržení zásilky zjistíte nějakou vadu, máte samozřejmě možnost zboží vyreklamovat.

Reklamace probíhá následujícím způsobem:
Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte a naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Na pozdní uplatnění reklamací týkajících se zjevných vad výrobku nebude brán zřetel.

Vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu:
Káva Čaj Pohoda,
Školní 492, Zlín 760 01
Je také třeba přiložit dokument, který musí obsahovat tyto údaje: jméno a adresu odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady.
Pokud bylo zboží odebráno osobně , je třeba dopravit vadný výrobek spolu s dokumentací uvedenou výše na adresu dodavatele (viz. adresa výše-kamenný obchod).
Zboží Vám bude vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně Vám budou na bankovní účet či poštovní poukázkou vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží Vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od Vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.

Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem.

Důležité: Všechny balíky jsou pojištěné. Pokud je obsah křehký, je tak i označen a je také zaplaceno, aby se s ním křehce zacházelo. Proto si Vaši zásilku překontrolujte ihned při převzetí a v případě poškození zboží uplatňujte reklamaci okamžitě na poště (nebo u doručovatele). U nás tuto reklamaci neuplatníte! (viz. obchodní podmínky).

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Záverečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se vyřízení jeho objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2009